Code of Conduct

Kodeks for Sabaahs netværkscafeer

(English below)


Generelle værdier

 • Formål: Med Sabaahs cafeer (København og Aarhus) ønsker vi at skabe et trygt og fortroligt fælles rum for minoritetsetniske LGBT+ personer.
 • Sikkerhed og tryghed: Sabaah cafeerne tilbyder et sikkert og trygt sted og miljø for gamle og nye deltagere. Dette betyder, at vi på ingen måder omtaler, informerer eller videregiver informationer af andre deltagere i cafeen til udefrakommende.
 • Vold: Fysisk eller psykisk vold vil på under ingen omstændigheder blive tolereret, og ingen i cafeerne skal føle sig dømt af andre.
 • Loyalitet og respekt: Cafeernes deltagere deltager med de bedste intentioner og udøver derfor loyalitet og respekt over for andre deltagende.
 • Forståelse og omsorg: Det er vigtigt at have forståelse for, at de deltagende befinder sig i meget forskellige livssituationer og dermed forskellige steder i deres individuelle proces.


Anonymitet

 • Fotografering: Der må ikke tages billeder af andre i cafeerne uden, at den/de pågældende på billedet har givet tilladelse hertil. Ønsker personen/personerne ikke at optræde på et billede, skal dette altid respekteres uden yderligere diskussion.
 • Ud af huset: Vi arrangerer gerne ture ud af huset. Under disse ture kan cafeerne ikke garantere 100% anonymitet, og man er derfor selv ansvarlig ved sin deltagelse.
 • Der kræves ingen registrering til cafeerne (med undtagelse af Sabaahs Cafe +), og deltagelse i cafeernes aktiviteter vil ikke blive publiceret. Dette betyder også, at de deltagende ikke må omtale andre deltagere eller personlig information uden for cafeerne. What happens in Sabaah’s cafe stays in Sabaah’s cafe.


Verbalt sprog

 • I cafeerne findes der mange forskellige nationaliteter med forskellige kulturer, og der anvendes derfor også flere sprog. Hvad man selv finder underholdende kan være stødende for andre. Dette gælder ikke mindst måden, det siges på. Vi beder derfor alle om at være opmærksomme på egen sprogbrug foran gamle og nye besøgende samt generelt at anvende venlig, inkluderende og neutral sprogbrug.


Engagement og frivillig deltagelse

 • Cafeerne tilhører os alle. Derfor er vi alle medansvarlige for at holde cafeen kørende, og det er altid okay at minde hinanden om vores kodeks/code of conduct.
 • Cafeerne håber, at deltagerne vil være behjælpelige med at byde nye ansigter velkomne, så de føler sig trygge ved deltagelse.
 • Cafeerne giver mulighed for, at dens deltagere kan planlægge events til fordel for dets deltagere. Det er muligt at få hjælp af cafeens frivillige til dette. Dette kunne eksempelvis være picnics, spilleaftener etc. Alle cafedeltagere skal kunne deltage i dette og de pågældende arrangører står til ansvar for planlægning og eksekvering. Dette gælder også, selvom der er hyret personale til cafeen. Cafeerne er vores fælles ansvar.
 •  Det forventes, at deltagere giver en hånd med at forberede kaffe og te samt oprydning under og gerne efter cafeen.


Medie og journalister

 • Journalister er velkomne i cafeen, men kun som almen deltagende, og der vil altid være en varsel forinden (skriv til info@sabaah.dk). Der må ikke laves interviews eller indsamles materiale til brug i artikler eller nogen anden form for medieproduktion.

 

Sabaah Cafes’ Code of Conduct

 

General values

 • Goal: With Sabaah’s cafes we hope to create a safe and confidential space for ethnical minority LGBT+ people.
 • Safe Space: The Sabaah cafes provide a safe space and environment to old and new participants. This means that we do not disclose any information or details about fellow members and visitors of the cafe to people outside the cafe.
 • Violence: Violence in any form – verbal or physical – will not be tolerated, and no participant should fear judgement from others in the space.
 • Loyalty and respect: We hope that participants join with good intentions and exercise loyalty and respect towards one another.
 • Understanding and care: It is important to keep in mind that participants are in different life situations and thereby in different stages of their individual process.


Anonymity

 • Photography: Taking pictures of anyone besides yourself is strictly prohibited without explicit consent.
 • Out-of-house: The cafes arrange out-of-house events from time to time. In these situations 100% anonymity cannot be guaranteed.
 • Participation: In Sabaah’s cafe does not require any registration, and participation in activities will not be publicized. This also means that participants cannot talk about people or others’ personal issues outside the cafe. Basically: What happens in the Sabaah cafes – stays in the Sabaah cafes.


Verbal respect

 • The Sabaah cafes host many different ethnicities and cultures thus a lot of languages are often present. What you may find amusing could offend someone else, therefore we stress that people mind their language – especially towards newcomers.


Engagement and volunteering

 • The Sabaah cafes belong to us all. Therefore we all share the responsibility in making the cafe run and remind each other of the code of conduct.
 • This responsibility also includes welcoming newcomers. It’s very important that newcomers feel comfortable from the outset and throughout.
 • The cafes are completely open for opportunities to plan future events for its fellow members. This means that it’s up to the participants to initiate and execute events e.g. game nights, picnic trips etc. Volunteers will of course help.
 • While there are volunteers present, cafe participants are expected to help out. This includes preparing and cleaning up before and after the event.


Media and journalists

 • Journalists are welcome in the women’s cafe, but ONLY as private participants and will always get a notice beforehand. It is not permitted to conduct interviews with cafe participants, and nothing shared or experienced in the cafe may be used in articles or other media productions.