Vedtægter

Sabaahs gældende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen d. 22. maj 2018.

Sabaahs vedtægter

 

Navn, hjemsted, formål og struktur

§ 1. Foreningens navn er Sabaah – Landsforeningen for minoritetsetniske LGBT+ personer.

Stk. 2. Sabaahs hjemsted er i Københavns Kommune. Landsforeningens adresse er sekretariatets adresse.

 

Formål

§ 2. Sabaahs formål er at arbejde for at forbedre rettighederne og vilkårene for minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark gennem sociale, kulturelle og politiske aktiviteter.

Stk. 2. Sabaahs arbejde er landsdækkende.

Stk. 3. Sabaah arbejder uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser, men kan vælge at samarbejde med politiske partier og partipolitiske ungdomsorganisationer på landsforeningens præmisser.

 

Medlemmer

§ 3. Enhver kan optages som medlem, hvis personen sympatiserer med Sabaahs formål jf. § 2.

Stk. 2. Medlemskab af landsforeningen opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningens bankkonto.

Stk. 3. Der er to typer af medlemskaber:

1) Medlemskab 1 kan opnås af alle, der opfylder §3, og som har indbetalt det gældende kontingent til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man ikke stemmeret.
2) Medlemskab 2 er for landsforeningens målgruppe og frivillige, der opfylder §3, og som har indbetalt det gældende kontingent til landsforeningens konto. Med dette medlemskab opnår man stemmeret.

Stk. 4. Medlemskabet er hemmeligt, og fortegnelse over medlemmerne er ikke tilgængelig for andre end bestyrelsen og sekretariatet samt eventuelle bemyndige revisorer, IT-folk eller andre med specifikt behov for adgang.

Stk. 5. Alle bestyrelsesmøder og andre møder i Sabaah er, bortset fra ved behandling af personsager, åbne for Sabaahs medlemmer, som endvidere bortset fra personsager kan anmode om indsigt i Sabaahs økonomi. Medlemmer skal anmode bestyrelsen om at deltage i bestyrelsesmøder og andre møder ved henvendelse til Sekretariatet.

Stk. 6. For at kunne deltage i Sabaahs styregrupper kræver det medlemskab 2. i Sabaah.

 

Generalforsamling

§ 4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens årsberetning samt fremtidigt arbejde
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab
  4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelsesår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse: menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

§ 5. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på Sabaahs hjemmeside og udsendelse af mail til medlemmerne.

Stk. 2. Senest 14 dage før generalforsamlingen afholder Sabaah et opstillingsmøde, hvor man orienterer om bestyrelsens arbejde. Kandidater til bestyrelsesposter skal melde deres kandidatur inden samme frist eller senest ved deltagelse i opstillingsmødet. Der kan derfor ikke opstilles kandidater på selve generalforsamlingsdagen.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt Sabaahs gældende vedtægter, den senest udarbejdede årsrapport samt hvorledes medlemskab opnås.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når mindst 10 medlemmer ønsker det med angivelse af en dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i overensstemmelse med § 5, idet varslet dog er forkortet til otte dage.

§ 6. Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen har ethvert medlem.

 

Stemmeret og beslutningsdygtighed

§ 8. Stemmeret tilfalder medlemmer som beskrevet i §3, stk.3.

Alle kandidater kommer til afstemning blandt medlemmerne til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne. Ved hver afstemning har hvert tilstedeværende medlem ligeså mange stemmer, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer i den pågældende afstemning. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

Stk. 2. Valg til enhver post i foreningen kræver mindst 20 % af de afgivne stemmer. Er der efter første valgrunde ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 20% af de afgivne stemmer foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal kandidater, der har modtaget mindst 20% af de afgivne stemmer, står pladserne tomme.

§ 9. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

Dirigent og referent

§ 10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, der vælges ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 2. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele den nyvalgte bestyrelse.

Stk. 3. Protokollatet skal offentliggøres på Sabaahs hjemmeside senest en måned efter generalforsamlingens afslutning.

 

Bestyrelsen

§ 11. Sabaahs bestyrelse træffer beslutninger om foreningens daglige drift og samarbejder med foreningens aktivister og brugere om at opfylde Sabaahs formål, jf. § 2.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson, økonomiansvarlig og personaleansvarlig.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for landsforeningens aktiviteter, for forbindelsen mellem landsforeningen og lokalafdelinger og for opkrævning af det fastsatte kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Til beslutninger kræves stemmeflertal. Ved stemmelighed inddrages 1. suppleant.

§ 12. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer. I lige år vælges halvdelen (max 3) af bestyrelsesmedlemmerne til den ordinære generalforsamling, og i ulige år vælges halvdelen (max 3) af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Herudover vælger generalforsamlingen 1-2 suppleanter for et år.

§ 13. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan vælges ethvert medlem, jf. dog §3, stk.3. om krav til Medlemskab 2.

§ 14. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant i bestyrelsen indtil afholdelse af næste generalforsamling.

Stk. 2. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse indtil afholdelse af ordinær generalforsamling.

§1 5. Intet bestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede erhverv i Sabaah uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 16. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 17. Til varetagelse af særlige opgaver kan der dannes arbejdsgrupper. Sådanne grupper godkendes af bestyrelsen. Hver gruppe har pligt til at udpege en kontaktperson til bestyrelsen samt en stedfortræder for denne.

 

Lokalafdelinger i Sabaah

§ 18. Lokalafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med landsforeningens formål, jf. § 2. Samarbejdsaftale udarbejdes af landsforeningen og godkendes samt underskrives af lokalafdeling.

 

Tegningsret

§ 19. Sabaah tegnes af forpersonen og et bestyrelsesmedlem i Sabaah.

 

Regnskab

§ 20. Sabaahs årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2. Årsregnskabsloven finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 21. Årsrapport over aktiviteter samt forslag til drifts- og likviditetsbudget præsenteres mundtligt ved den ordinære generalforsamling.

 

Revisor

§ 22. Generalforsamlingen vælger en revisor.

Stk. 2. Overstiger Sabaah kommende budget indtægter for mere end kr. 200.000,00 skal generalforsamlingen vælge en statsautoriseret revisor.

 

Eksklusion

§ 23. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt medlemmet handler i strid med landsforeningens formål, jf. § 2.

Stk. 2. Et medlem har ret til at få prøvet bestyrelsens beslutning om eksklusion på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt medlemmet har anmodet om det senest otte dage efter, at eksklusionen er blevet udført.

 

Opløsning

§ 24. Forslag om Sabaahs opløsning kan kun vedtages med 4/5 flertal af Sabaahs medlemmer.

§ 25. Forud for generalforsamlingens beslutning om opløsning, skal det besluttes, hvilket formål Sabaahs eventuelle aktiver tilfalder.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. april 2006, som ændret ved generalforsamlingerne den 22. maj 2018 samt:

– 25. marts 2017

– 24. februar 2016
– 25. marts 2015
– 31. marts 2014
– 13. september 2013
– 28. februar 2011
– 23. februar 2010
– 16. februar 2009