Vedtægter

Sabaahs gældende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen d. 24. februar 2016.

 

Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Sabaah.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

 

Formål

2. Foreningens formål er at arbejde socialt, kulturelt og politisk for at skabe bedre rettigheder og vilkår for minoritetsetniske LGBT+ personer, som bor i Danmark.

Stk. 2. Sabaahs aktiviteter fokuserer primært på unge, men alle aldersgrupper kan deltage.

 

Medlemmer

3. Enhver kan efter eget ønske optages som medlem af foreningen, såfremt de støtter op om foreningens formål. Medlemskab kan opnås ved indbetaling af kontingent på DKK 50 til foreningens bankkonto. Medlemskabet er gyldigt i hele det kalenderår, hvor kontingentet er indbetalt.

 

Generalforsamling

4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, inkl. regnskab
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse for næste bestyrelses år
5. Forslag
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

5. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og udsendelse af mail personer tilmeldt foreningens nyhedsmail.

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt foreningens gældende vedtægter, årsrapport fra seneste regnskabsår, samt information om, hvorledes medlemskab opnås.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når mindst 10 medlemmer ønsker det med angivelse af en dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i overensstemmelse med § 5, idet varslet dog er forkortet til otte dage.

6. Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen til personer tilmeldt foreingens nyhedsbrev

 

Stemmeret og beslutningsdygtighed

7. Stemmeret har ethvert medlem af foreningen.

8. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Nye vedtægter træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Dirigent og referent

9. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, der vælges ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 2. Protokollen underskrives af dirigenten og hele den nyvalgte bestyrelse.

Stk. 3. Protokollen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en måned efter generalforsamlingens afslutning.

 

Bestyrelsen

10. Foreningens bestyrelse træffer beslutninger om foreningens daglige drift og samarbejder med foreningens aktivister og brugere om at opfylde foreningens formål.

11. Generalforsamlingen vælger en forperson/-mand/-kvinde samt 2 højst 6 menige medlemmer. Valgperioden er 1 år.

Stk. 2. Herudover vælger generalforsamlingen 1 eller 2 suppleanter. Valgperioden er et år.

12. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan vælges ethvert medlem, jf. § 3.

13. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil afholdelse af næste generalforsamling.

Stk. 2. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse indtil afholdelse af ordinær generalforsamling.

14. Intet bestyrelsesmedlem kan beklæde et lønnet erhverv i foreningen uden generalforsamlingens godkendelse.

15. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

 

Tegningsret

16. Foreningen tegnes af forpersonen/-manden/-kvinden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

 

Regnskab

17. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2. Årsregnskabsloven finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

18. Årsrapport over aktiviteter samt forslag til driftsbudget præsenteres mundtligt ved den ordinære generalforsamling.

 

Revisor

19. Generalforsamlingen vælger en revisor.

Stk. 2. Overstiger foreningens kommende budget indtægter for mere end kr. 200.000,00 skal generalforsamlingen vælge en statsautoriseret revisor.

 

Eksklusion

20. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, såfremt medlemmet handler i strid med foreningens formål.

Stk. 2. Et medlem har ret til at få prøvet bestyrelsens beslutning om eksklusion på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt medlemmet har anmodet om det senest otte dage efter, at eksklusionen er blevet udført.

 

Opløsning

21. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med 4/5 flertal af foreningens medlemmer.

22. Forud for generalforsamlingens beslutning om opløsning, skal det besluttes, hvilket formål foreningens eventuelle aktiver tilfalder.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. april 2006, som ændret ved generalforsamlingerne den:

– 24. februar 2016
– 25. marts 2015
– 31. marts 2014
– 13. september 2013
– 28. februar 2011
– 23. februar 2010
– 16. februar 2009